กิจกรรมที่ 1 ให้นักเรียนส่ง Mind Mapping เรื่อง อินเตอร์เน็ต ได้ที่นี่
กลุ่มที่1
1. ด.ช. ณัฐกมล ศรีสุวรรณ์ เลขที่ 21
2.ด.ช. ถวิพัฒน์ แขหินตั้ง เลขที่ 20
3.ด.ช. กฤษณะ พิมพาภรณ์ เลขที่ 6


y2sawk0_New-Sheet.jpgกลุ่มที่2
ด.ช.สถาพร จั่นศรี ม.2/1
ด.ช. ปิยะพงษ์ รักอ่อน ม.2/1y2sl9lm_New-Sheet.jpg


กลุ่มที่ 3
ด.ช.อภิสิทธิ์ ศิริพันธิ์ เลขที่9
ด.ช.สุธิวัส เเก้วก้อน เลขที่ 13
ด.ญ.พีระยา ม.2/1y2sbk4e_New-Sheet.jpg
กลุ่ม 4
ด.ช พิทยา ศรีประไชย เลขที่ 3
ด.ช สถาพร จงจีระ เลขที่ 12

y2sbqte_New-Sheet.jpg


กลุ่มที่ 5
ด.ญ.ชไมพร พลายชุมพล เลขที่31
ด.ญ.ณัฐฑริกา อินทฉาย เลขที่ 39
ด.ญ. สุกัญญา พรมบุตร์ เลขที่37
xt2bjpb_Mai62.jpg


กลุ่มที่6
ด.ญ. ธารารัตน์ อิ่มบ้านเบิก เลขที่ 28
ด.ญ. จารุนันท์ จันทาโร เลขที่ 27
ด.ช. เจษฎา ทองเลื่อม เลขที่ 7

xt2aimr_U587881414219737.jpg

กลุ่มที่7
1. ด.ช. หัสนัย จานเงิน เลขที่19
2.ด.ช. สุนทร ม้วนไทยสงค์ เลขที่18
3.ด.ช. เจษฎา ปัญญารอด เลขที่ 10
xt1vv6t_New-Sheet.jpg


กลุ่มที่8
ด.ช.อุดมรัก ก้อนมะณี เลขที่15
ด.ช.อธิศ อุดมทรัพย์ เลขที่14

y2sae7g_New-Sheet.jpg

กลุ่มที่10
ชื่อ ด.ช. ภาสกร โคมเเก้ว เลขที่ 4
ชื่อ ด.ญ.ดวงพร ทะลิ เลขที่ 38
y6x2axq_New-Sheet.jpg

กลุ่มที่11
ด.ญ.มนทกานต์ ธรรมจันทร์ เลขที่ 29
ด.ญ.สุพรรณนิกา ยอดทอง เลขที่ 34
ด.ญ.วิลาศิณี แก้วดี เลขที่ 35xt1w273_New-Sheet.jpg


กลุ่มที่12
ด.ญ.สุกานดา บุญมา เลขที่ 25
ดญ สุปราณี ผลหว้า เลขที่ 26
ดญ วัชราภรณ์ ท้าวดวงดี เลขที่ 30

xt1vvp3_New-Sheet.jpg
กลุ่มที่13
ด.ญ.สุภิญญา มูลดี เลขที่ 36
ด.ญ.เจนจิรา สุวรรณขำ เลขที่23
ด.ญ. นุชจรีย์ ปัดสวน เลขที่24
y6w4165_New-Sheet.jpg

กลุ่มที่ 14
ด.ช.อำนาจ ชัยมงคล เลขที่ 22
ด.ช.องอาจ ทองสวย เลขที่ 5yfawbh6_New-Sheet.jpg